مطالب تاریخی پیرامون مرحوم ملا علی کنی بسیار است. اما وجه تمایز ایشان از سایر علمای شیعه که تقریبا هم عصر او بودند، در هم نظر بودن اکثریت روی اسلامی بودن و صالح بودن ایشان است، نه درباری بودن و امثال ذلک.

مرحوم ملاعلی کنی شخصیتی مالی و اقتصادی هم هست. جالب است بدانید ایشان در ابتدای تحصیل بسیار تنگدست بوده است تا این که با تلاش شخصی و رسیدن ارثی به او از مکنت زیادی برخوردار می شود.

شاید در وضعیت اقتصادی و فرهنگی کنونی کشور وجود چنین افرادی (گرچه به تعداد اندکی هستند) بسیار مفید خواهد بود تا هم جایگاه روحانیت را چه در واقع و چه در اذهان عمومی تصحیح کنند و هم اینکه فرهنگ و اقتصاد ایران را اعتلا بخشند.

ایشان به واسطه نفوذی که در دلها داشتند قدرت اجتماعی زیادی شامل حالشان بود. در نقل است که سربازان ایرانی که از سفیر آمریکا محافظت میکردن به سفیر گفته بودند: «گرچه ما برای محافظت از شما اینجاییم  اما اگر ملاعلی دستور فرمایند شما را می کشیم.» - جالب است که عدم اعتماد مردم به آمریکایی ها، آن موقع هم بوده است.

از دیگر مصادیق قدرت و نفوذ مرحوم ملاعلی کنی در مسئله لغو امتیاز رویتر است که طی نامه ای شدیدالحن شاه را وادار به لغو امتیاز رویتر می کند. چنین روحیه ای در جامعه کنونی ما کم پر فایده نیست.


الهام گرفته از کتاب نام ها  و نهضت ها.