متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه ۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات بندرعباس

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

گروه روان­شناسی

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم متوسطه ناحیه ۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

 

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

استاد مشاور:

دکتر موسی جاودان

نگارش:

فاطمه جلالی

پائیز ۹۲

تقدیر و تشکر

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز، روشن و تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ی خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

پس از حمد و سپاس خداوند متعال، برخود لازم می­دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سماوی، استاد راهنمای این پژوهش، که با پشتیبانی­های بی­دریغ و صبر و شکیبایی، مرا از راهنمائی‌های ارزنده خود در تمام مراحل کار بهره­مند نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

از جناب آقای دکتر جاودان که زحمت مشاوره این پژوهش را متقبل شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از جناب آقای دکتر برومند که از هیچ کمک و همکاری با اینجانب دریغ نفرمودند نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین از خانواده و سایر دوستانی که مرا در تمام مراحل انجام این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاری می­نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم

تقدیم به خانواده­ام که همیشه در زندگی پشتیبان و مشوقم بوده­اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                             عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه- ۲

۱-۲- بیان مساله- ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش– ۱۱

۱-۴- اهداف پژوهش– ۱۳

۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش– ۱۳

۱-۴-۲- اهداف جزئی پژوهش– ۱۴

۱-۵- سوالات پژوهش– ۱۴

۱-۶- فرضیه های پژوهش– ۱۵

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۶

۱-۷-۱- الف: تعریف مفهومی متغیرها ۱۶

۲-۷- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۷

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

۲-۱- مقدمه: ۲۰

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری- ۲۱

۲-۲-۱- الف: یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) ۲۱

۲-۲-۲- انواع خودتنظیمی- ۲۷

۲-۲-۲-۱- نظم دهی بیرونی: ۲۷

۲-۲-۲-۲- نظم دهی درون فکنی شده: ۲۸

۲-۲-۳- فرایندهای خودتنظیمی- ۲۸

۲-۲-۴- مدلهای یادگیری خودتنظیمی: ۲۹

۲-۲-۴-۱- مدل پینتریج (۱۹۹۰) ۳۰

۲-۲-۴-۲- مدل زیمرمن (۱۹۸۶) ۳۳

۲-۲-۴-۳- مدل وین و هدوین (۱۹۹۸) ۳۶

۲-۲-۴-۴- مدل بوکارتز: ۳۷

۲-۲-۴-۵- مقایسه مدلها ۳۸

۲-۲-۵- راهبردهای یادگیری خودتنظیمی: ۴۵

۲-۲-۶- نظریه های یادگیری خودتنظیم: ۵۱

۲-۲-۶-۱- نظریه کنشگر- ۵۲

۲-۲-۶-۲- نظریه پدیدار شناختی- ۵۳

۲-۲-۶-۳- نظریه شناختی –  اجتماعی زیمرمن- ۵۴

۲-۲-۶-۴- نظریه بندورا ۵۵

۲-۲-۶-۵-نظریه ویگوتسکی- ۵۷

۲-۲-۶-۶- نظریه پردازش اطلاعات(ساختارگرایی) ۵۸

۲-۲-۶-۷- نظریه کارون و شیر- ۵۸

۲-۲-۷- باورهای انگیزشی- ۶۵

۲-۲-۷-۱- تعریف انگیزه و انگیزش– ۶۵

۲-۲-۷-۲- انگیزش درونی و بیرونی- ۶۶

۲-۲-۷-۳- باورهای انگیزشی- ۶۸

۲-۲-۷-۴- اجزاء باورهای انگیزشی- ۷۱

۲-۲-۷-۴-۱-خودکارآمدی: ۷۱

۲-۲-۷-۴-۲- شکل گیری باورهای خودکارآمدی- ۷۳

۲-۲-۷-۴-۳- خودکارآمدی و انتظارات پیامد- ۷۴

۲-۲-۷-۴-۴- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی- ۷۵

۲-۲-۷-۴-۵- ارزش گذاری درونی تکلیف– ۷۶

۲-۲-۷-۴-۶- اضطراب امتحان- ۷۸

۲-۲-۸- رویکردهای مختلف انگیزشی- ۸۳

۲-۲-۸-۱- رویکرد رفتاری- ۸۳

۲-۲-۸-۲- رویکرد شناختی- ۸۴

۲-۲-۸-۳- رویکرد انسانگرایی- ۸۶

۲-۲-۸-۴- رویکرد اجتماعی – فرهنگی- ۸۸

۲-۲-۸-۵- رویکرد انتظار ضرب در ارزش– ۸۸

۲-۲-۸-۶- رویکرد شناختی – اجتماعی- ۸۹

۲-۲-۹- رابطه خودتنظیمی و انگیزش– ۹۰

۲-۲-۱۰- پیشرفت تحصیلی- ۹۲

۲-۲-۱۰-۱- تعریف پیشرفت تحصیلی- ۹۲

۲-۲-۱۰-۲- معیارهای پیشرفت تحصیلی- ۹۳

۲-۲-۱۰-۳- عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی- ۹۴

۲-۲-۱۰-۴- خانواده و پیشرفت تحصیلی- ۹۷

۲-۲-۱۰-۵- محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی- ۹۹

۲-۲-۱۰-۶- عوامل مخل در پیشرفت تحصیلی- ۱۰۰

۲-۲-۱۰-۷- اهمیت بررسی پیشرفت تحصیلی- ۱۰۰

۲-۲-۱۰-۸- رابطه خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی- ۱۰۱

۲-۳- بخش دوم: پیشینه پژوهش– ۱۰۱

۲-۳-۱- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور ۱۰۲

۲-۳-۲- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ۱۱۱

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- مقدمه- ۱۲۰

۳-۲- روش پژوهشی- ۱۲۰

۳-۳- جامعه پژوهش– ۱۲۰

۳-۵- ابزار پژوهش– ۱۲۱

۳-۶- شیوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها ۱۲۴

۳-۷- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۵

فصل چهارم : یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه- ۱۲۶

۴-۲- اطلاعات توصیفی- ۱۲۶

۴-۳- بررسی فرضیه ها ۱۲۸

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه- ۱۳۸

۵-۱- یافته های تحقیق- ۱۳۸

۵-۳- جمع بندی و مقایسه نتایج- ۱۴۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق- ۱۴۴

۵-۵- پیشنهادها ۱۴۵

منابع فارسی- ۱۴۶

منابع لاتین  ————————————————————۱۵۸

                                            پیوست

پرسشنامه ————————————————–۱۶۴

چکیده لاتین ———————————————–۱۶۸

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول ۲-۱ چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک، شانک، نقل در پاکدامن، ۱۳۸۷) ۳۲

جدول ۲-۲ مهارتهای اساسی و اولیه یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن) ۳۵

جدول ۲-۳ الگوی سه لایه یادگیری خودتنظیمی بوکارتز، ۱۹۹۹ (نقل درکدیور، ۱۳۸۶) ۳۸

جدول ۲-۴ مقایسه چهار مدل براساس سه مرحله یادگیری خودتنظیمی- ۴۱

جدول ۲-۵ مقایسه دو به دو چهار مدل براساس سه معیار ۴۲

جدول ۱-۳- توزیع فراوانی و درصدی جامعه آماری به تفکیک جنسیت– ۱۲۰

جدول ۲-۳- توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری به تفکیک جنسیت– ۱۲۱

جدول شماره ۱-۴ : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش– ۱۲۶

جدول شماره ۲-۴ : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش به تفکیک دانش آموزان  دختر و پسر- ۱۲۷

جدول شماره ۳-۴ : نتایج رگرسیون بین راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- ۱۲۸

جدول شماره ۴-۴ : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- ۱۲۹

جدول شماره ۵-۴ : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- ۱۲۹

جدول شماره ۶-۴ : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- ۱۳۰

جدول شماره ۷-۴ : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- ۱۳۰

جدول شماره ۸-۴ : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- ۱۳۱

جدول شماره ۹-۴ : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- ۱۳۱

جدول شماره ۱۰-۴ : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر- ۱۳۲

جدول شماره ۱۱-۴ : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- ۱۳۲

جدول شماره ۱۲-۴ : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- ۱۳۳

جدول شماره ۱۳-۴ : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- ۱۳۴

جدول شماره ۱۴-۴ : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- ۱۳۴

جدول شماره ۱۵-۴ : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- ۱۳۵

جدول شماره ۱۶-۴ : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  پسر- ۱۳۵

جدول شماره ۱۷-۴ : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- ۱۳۶

جدول شماره ۱۸-۴ : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- ۱۳۶

جدول شماره ۱۹-۴ : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- ۱۳۷

جدول شماره ۲۰-۴ : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- ۱۳۷

 

thesis-download

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه دبیرستان های ناحیه۲ شهر بندرعباس می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سوم دبیرستان های ناحیه۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ که تعدادشان ۱۱۰۶ نفر( ۷۷۹ دختر و ۳۲۷ پسر) می باشد (۴۳/۷۰ درصد را دختران و ۵۶/۲۹ درصد را پسران) تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۳۰۰ نفر دانش آموز (۱۵۰ پسر و ۱۵۰ دختر) می باشد که از مجموع ۱۵۰ دانش آموز دختر، ۵۰ نفر در رشته ریاضی فیزیک،۵۰ نفر در رشته تجربی، و ۵۰ نفر در رشته علوم انسانی و از مجموع ۱۵۰ دانش آموز پسر،۵۸ نفر در رشته ریاضی فیزیک،۵۸ نفر در رشته تجربی و ۳۴ نفر در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در یادگیری  (MSLQ) پینتریج و دی گروت و پیشرفت تحصیلی از طریق معدل کتبی (نهایی سوم) تراز شده، انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با ضریب تعیین ۰٫۰۶P= با توجه به مقدار ۰٫۰۰۱p= و باورهای انگیزشی با ضریب تعیین ۰٫۰۲p= با توجه به مقدار ۰٫۰۰۳p= اثر معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد.

 

کلید واژه ها : راهبردهای انگیزشی در یادگیری – راهبردهای یادگیری خودتنظیمی – باورهای انگیزشی – پیشرفت تحصیلی

متن کامل در لینک زیر :

دانلود از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه ۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

مطالب مشابه