سلام،

گاهی با دل خود می پذیریم که خالقی حکیم، مدبر و توانا داریم اما از نتایج عقلی این پذیرش غافلیم. چه آنکه اگر از آنها آگاه بودیم سعی می کردیم این تمایل قلبی را مدفون کنیم. در این نوشته به چند نتیجه گیری از باورهای قلبی ای که داریم اشاره خواهد شد.

این موارد را فرض می کنیم و نتایجی از آنها خواهیم گرفت:

1- قیامت خواهد شد و هر کس جزای کار خود را خواهد دید.

2- آنچه در قرآن آمده است همان است که درست و غلط کارها را بیان می کند.

3- چنان که کاری در قیامت گریبان گیرمان شود باید آن را ترک کنیم و چنان چه برای کاری در قیامت به ما پاداش بدهند باید به آن مبادرت کنیم.

بسیار خوب. در قرآن کریم آمده است که با پولهایتان در راه خدا جهاد کنید. من شخصا ته دلم این را نمی طلبم. سختم است که مثلا کل اموالم را در راه خدا خرج کنم. راه خدا هم که آشکار است. مثلا خرج اموال در کارهای فرهنگی از راه های خداست. سرمایه گذاری در یک کار تولیدی که سود کمتری دارد از راه های خداست. بعضا باورهای ما مطابق آنچه عمل می کنیم نیستند.
در قرآن آمده که هوای نفس چیز خیلی بدی است و کارهایی که به آنها امر می کند را نباید انجام داد. این در صورتی است که جامعه ای داریم که بخش بزرگی از ترافیک اینترنت آن صرف دیدن رسانه های مستحجن می شود. وقتی هم با آن جوان یا پیر آلوده دمخور می شوی می بینی سه فرض فوق را قبول دارد.
همه قبول داریم که به هیچ هدفی جز گشایش مادی پای میز مذاکره با آمریکا نرفته ایم - این را همه قبول داریم. مسئولین را در اینجا عتاب نمی کنم چرا که مردم هر خواهشی داشته باشند مسئولی را انتخاب می کنند که آن را برطرف کند. این در صورتی است که اکثریت مطلق مردم ایران سه فرض فوق را قبول دارند و قبول برجام برای مردم ایران دقیقا مخالف سه فرض فوق است.
در قرآن داریم که اگر مومن باشید کافران بر شما راه تسلطی ندارند و در خیلی از جاهای دیگر قرآن می گوید مومن باشید. پس قرآن می گوید کاری کنید که کافران بر علیه شما راهی نداشته باشند. برجام دقیقا راه و روشی برای آمریکا بود که ما را از توسعه هسته ای - و به نظر من هر نوع پیشرفتی - باز دارد. مومنان می ایستند حتی اگر خرمایی را چند نفره به عنوان غذای یک روز بخورند باز هم می ایستند - گرچه به نظر من در وضع برجام ما در شرایط شعب ابی طالب نبودیم.

شاید برای شما هم جالب بود که انسان موحدی که به توحیدش عمل می کند -من که به توحید کاملا عمل نمی کنم- حامی برجام نیست اما باید نگاهی دوباره به باورها و عملهایمان بیندازیم و ببینیم که چقدر از باورهایمان دور شده ایم.